เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย/สอบคัดเลือก/สอบบรรจุ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลนาเลิน ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้าง ขยายเขตและซ่อมแซมการบริการประปา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
   4. ก่อสร้างอาคาร ศาลา สถานที่สำคัญของชุมชน และเสียงตามสายของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2551)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาเลิน
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการอบรมด้านยาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
   1. ป้องกัน เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
   2. จัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลนาเลิน ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้าง ขยายเขตและซ่อมแซมการบริการประปา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
   4. ก่อสร้างอาคาร ศาลา สถานที่สำคัญของชุมชน และเสียงตามสายของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2551)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาเลิน
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการอบรมด้านยาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
   1. ป้องกัน เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
   2. จัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลนาเลิน ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้าง ขยายเขตและซ่อมแซมการบริการประปา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
   4. ก่อสร้างอาคาร ศาลา สถานที่สำคัญของชุมชน และเสียงตามสายของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2551)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาเลิน
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการอบรมด้านยาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
   1. ป้องกัน เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
   2. จัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
Responsive image