เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย/สอบคัดเลือก/สอบบรรจุ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
นายรณชัย สื่อกลาง
ปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายจงศักดิ์ รักศรี
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวปนัดดา จันทะเวช
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นายธนพงษ์ พินธุกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางมลฤทัย พงษ์มิ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายคำสิงห์ พงษ์มิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวศันสนีย์ คอแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวธิลมพร พินธุกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวจริยา จักรศรี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายปิโย ใจเอื้อ
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางสาวอัจฉรา บุญเพิ่ม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายชาลี พินธุเอก
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
นายวินัย บุคำ
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
Responsive image